Práva a povinnosti na AudioBooks.Love

„Ak milujete audioknihy ako my, stojíme pri vás a ste na web stránke AudioBooks.Love presne na tom správnom mieste. Naša skvelá podpora vám poradí, máte to čo potrebujete a cítite sa príjemne.“

Máme každodennú snahu ponúkať vám čo najširšiu ponuku audiokníh na trhu, neúnavne s radosťou zlepšovať funkcionalitu našej web stránky AudioBooks.Love, udržiavať jej 100% funkčnosť, jej nepretržitú 24/7 dostupnosť a zväčšovať váš pozitívny zážitok s jej používania.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti FIRST CLASS HOLDING s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 056 831, DIČ: 202 321 4688, IČ DPH: SK2023214688, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54311/L (ďalej len “AudioBooks.Love”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Registráciou na webe stránke  www.AudioBooks.Love (ďalej len “Internetová stránka”), uzatvára registrovaný so spoločnosťou AudioBooks.Love zmluvu, v ktorej udeľuje súhlas s Obchodnými podmienkami, Užívateľskou licenciou, so Zásadami ochrany osobných údajov a so spracovaním osobných údajov pre marketingové, administratívne a štatistické účely Spoločnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov. Zmluva a všetky informácie sa k jej uzavretiu viažuce sú v slovenskom jazyku. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Poskytovateľa uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Základné pojmy

Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy:

Predávajúci je spoločnosť FIRST CLASS HOLDING s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj Produktov prostredníctvom E-shop-u a je umiestnený na internetovej stránke www.AudioBooks.Love;

Kupujúci je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim;

Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.

čítať viac

Práva z chybného plnenia, reklamácia, výmena Produktu alebo refundácia

 • Práva a povinnosti zmluvných strán za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 619 a nasledujúcim zákonom č. 40/1964 Zb. (Zodpovednosť za vady predanej veci), Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 • Vzhľadom na to, že Produkt je nehmotný digitálny výrobok, nemôže Predávajúci refundovať platbu na základe nespokojnosti s jeho prevedením alebo obsahom. Ku každému Produktu poskytuje Predávajúci na Portáli v čo najväčšej možnej miere zdarma jeho popis a reálnu ukážku. Doplnenie predmetných informácií o Produkte si môže Užívateľ podľa osobnej požiadavky vyžiadať zdarma pred uskutočnením platby prostredníctvom požiadavky zaslanej na e-mailovú adresu support@audiobooks.love .
čítať viac

Všeobecné obchodné podmienky

Práva a povinnosti na AudioBooks.Love 

„Ak milujete audioknihy ako my, stojíme pri vás a ste na web stránke AudioBooks.Love presne na tom správnom mieste. Naša skvelá podpora vám poradí, máte to čo potrebujete a cítite sa príjemne.“

Máme každodennú snahu ponúkať vám čo najširšiu ponuku audiokníh na trhu, neúnavne s radosťou zlepšovať funkcionalitu našej web stránky AudioBooks.Love, udržiavať jej 100% funkčnosť, jej nepretržitú 24/7 dostupnosť a zväčšovať váš pozitívny zážitok s jej používania.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti FIRST CLASS HOLDING s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 056 831, DIČ: 202 321 4688, IČ DPH: SK2023214688, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54311/L (ďalej len “AudioBooks.Love”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Registráciou na webe stránke  www.AudioBooks.Love (ďalej len “Internetová stránka”), uzatvára registrovaný so spoločnosťou AudioBooks.Love zmluvu, v ktorej udeľuje súhlas s Obchodnými podmienkami, Užívateľskou licenciou, so Zásadami ochrany osobných údajov a so spracovaním osobných údajov pre marketingové, administratívne a štatistické účely Spoločnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov. Zmluva a všetky informácie sa k jej uzavretiu viažuce sú v slovenskom jazyku. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Poskytovateľa uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Základné pojmy

Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy:

Predávajúci je spoločnosť FIRST CLASS HOLDING s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj Produktov prostredníctvom E-shop-u a je umiestnený na internetovej stránke www.AudioBooks.Love;

Kupujúci je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim;

Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.

Cena je finančná čiastka, ktorú zaplatí Užívateľ Portálu za Produkty;

Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Produktov, a to vrátane ceny za jeho zabalenie (doprava nieje potrebná pri zakúpení elektronického Obsahu/Produktu);

Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu (doprava nieje potrebná pri zakúpení elektronického Obsahu/Produktu);

DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese  www.AudioBooks.Love, na ktorom bude prebiehať nákup Produktov (ďalej len „E-shop“ alebo aj „Portál“);

Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonmi Slovenskej republiky o účtovníctve a o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

Poskytovateľ je spoločnosť FIRST CLASS HOLDING s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod.

Vy ste Užívateľ, osoba nakupujúca na Našom E-shope. Osoba užívajúca Obsah Poskytovateľa pre osobné nekomerčné účely. Právnymi predpismi označovaná ako kupujúci. Užívateľom Portálu sa môže stať len fyzická osoba nachádzajúca sa v dobe využívania služby na území Slovenskej alebo Českej republiky.;

My sme Spoločnosť FIRST CLASS HOLDING s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko, IČO: 46 056 831, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54311/L (ďalej len “AudioBooks.Love” alebo aj „Spoločnosť“) e-mail: office@audiobooks.love, telefónne číslo: +421 907 579 379 právnymi predpismi označovaná ako „Predávajúci“ alebo aj „Poskytovateľ“;

Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Produktov s Nami;

Produkty sú všetko to, čo môžete nakúpiť na E-shop-e, tovar, služby, najčastejšie elektronický Obsah/Produkty – audioknihy, ponúkané Užívateľom Portálu na kúpu alebo odplatné použitie, a to najmä stiahnutím elektronického Obsahu/Produktov (download) do koncového zariadenia Užívateľa Portálu, jeho dočasným zobrazením (browsing), prehraním (streaming), (ďalej len „Produkt“ alebo aj „Produkty“);

Stiahnutie produktu je zhotovenie kópie diela v elektronickej podobe prostredníctvom užívateľského účtu v súlade s udelenou licenciou pre konkrétne dielo, produkt, za odplatu.

Službou sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie spoplatnená služba Poskytovateľa spočívajúca v sprístupnení audioknižného diela v nehmotnom elektronickom formáte Užívateľovi Portálu pre jeho osobnú potrebu a v poskytnutí oprávnenia k využívaniu diela Užívateľom Portálu a to spôsobom a v rozsahu stanovenom v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „Služba“);

Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaných Produktov a uzavretých zmlúv (ďalej len „Užívateľský účet“);

 

Portál, registrácia, užívateľský účet, objednávka a uzavretie zmluvy

 • Úspešná registrácia nastáva overením registračného e-mailu (aktiváciou užívateľského účtu) prostredníctvom kliknutia na aktivačný link, zaslaný e-mailom na registračnú e-mailovú adresu. Povinné údaje na aktiváciou užívateľského účtu sú užívateľské meno, silné heslo a registračná e-mailová adresa. Silné heslo je Užívateľ Portálu povinný vytvoriť hneď pri registrácii prostredníctvom linku zaslaného na registračný e-mail (heslo by malo mať aspoň dvanásť znakov, aby bolo heslo silnejšie, použite veľké a malé písmená, čísla a znaky ako napríklad ).! ” ? $ % ^ & -). Aktiváciou užívateľského účtu je v E-shop-e Spoločnosti (ďalej len “Portál”) vytvorený užívateľský účet, ktorý umožňuje nakupovať produkty (objednať ich, zaplatiť, stiahnuť a užívať). Tým sa registrovaný stáva užívateľom Portálu (ďalej len “Užívateľ”).
 • Prihlásenie do Portálu je úspešné vložením správneho užívateľského mena alebo registračnej e-mailovej adresy a hesla, vygenerovaných pri registrácii. Heslo je možné kedykoľvek zmeniť v Profile užívateľa (ďalej len “Profil”). Užívateľ si zodpovedá v plnom rozsahu sám za ochranu svojho hesla pred zneužitím a za prípadné ďalšie následky zneužitia hesla. Poskytovateľ odporúča heslo aspoň jeden krát do roka periodicky meniť.
 • Užívateľ sa zaväzuje v prípade zneužitia prihlasovacích údajov alebo hesla treťou osobou túto skutočnosť bezodkladne písomne nahlásiť poskytovateľovi. Po obdržaní takejto informácie zablokuje poskytovateľ užívateľský účet.
 • Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.
 • Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných k prístupu do jeho Užívateľského účtu.
 • Registráciou Užívateľ prehlasuje, že povinné údaje na aktiváciou užívateľského účtu sú pravdivé. Údaje uvedené pri realizácii objednávky sú spoločnosťou Love považované za správne.
 • Poskytovateľ bezodkladne po prijatí objednávky od Užívateľa potvrdí jej prijatie spätným e-mail-om, a to na registračnú e-mailovú adresu, prípadne aktualizovanú e-mailovú adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v Užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „E-mail Užívateľa”).
 • Objednávka je vybavená ihneď bez zbytočného odkladu, keď Poskytovateľ dostane informácie o pozitívnom vykonaní platobnej transakcie od poskytovateľa platobného systému, prípadne ak bude platba realizovaná prostredníctvom bankového prevodu, pripísaním úhrady na účet Poskytovateľa.
 • Užívateľ je povinný všetky údaje uvedené v Užívateľskom účte pri akejkoľvek zmene bez zbytočného odkladu v čo najkratšom čase aktualizovať.
 • Registrovaný Užívateľ je oprávnený vytvoriť na svoje meno najviac jeden vlastný užívateľský účet. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť každý ďalší duplicitný užívateľský účet rovnakej osoby (registrovaného Užívateľa).
 • Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Užívateľ svoj Užívateľský účet viac ako 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy alebo Všeobecných obchodných podmienok.
 • Registráciou Užívateľ potvrdzuje a udeľuje súhlas, so zasielaním pravidelných informačných e-mailov s novinkami, zľavami, súťažami alebo inými marketingovými aktivitami. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať v užívateľskom Profile, ktorý je Užívateľovi prístupný po prihlásení do Portálu alebo v pätičke každého zaslaného e-mailu.
 • Spoločnosť má právo požiadať Užívateľa o zmenu hesla a Užívateľ má povinnosť takúto zmenu hesla na požiadanie vykonať, v prípade zistenia zvýšeného rizika jeho zneužitia alebo jeho nedostatočnej bezpečnosti. Poskytovateľ odporúča heslo aspoň jeden krát do roka periodicky meniť.
 • Užívateľ má právo zmluvu kedykoľvek ukončiť, ale bez možnosti vrátenia už poskytnutého Tovaru, Služieb alebo Produktov s výnimkou prípadov uvedených v reklamačných podmienkach Spoločnosti.
 • Užívateľ zodpovedá za dôsledky svojho konania na Portáli. Užívateľ nie je oprávnený využívať Portál alebo Produkty na ňom ponúkané na akékoľvek iné účely ani iným spôsobom než je určené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Užívateľ sa zaväzuje, že pri užívaní Portálu bude dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky, mravné a morálne zásady aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite 24/7, a to hlavne, ale nie výlučne v čo najkratšom čase potrebnom na nevyhnutnú údržbu hardvérového, softvérového a technického vybavenia Poskytovateľa alebo tretích strán.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na Portál a jeho celé webové rozhranie, jeho štruktúru, zaradený Obsah, Produkty a Služby poskytované prostredníctvom Love kedykoľvek aktualizovať, meniť alebo ich zrušiť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť, obmedziť, ukončiť či zrušiť (vrátane ukončenia Užívateľského účtu) Užívateľovi poskytovanie prístupu k Portálu Love v prípade, že má dôvodné podozrenie, že Užívateľ prostredníctvom Portálu AudioBooks.Love či Produktu ponúkaného treťou stranou neoprávnene akokoľvek zasahuje do autorských práv, robí kroky smerujúce k narušeniu technickej ochrany produktu alebo porušil či porušuje právne predpisy Slovenskej republiky či tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 • Užívateľ Portálu, ktorý sa zaregistroval, tiež vyhlasuje, že si je vedomý toho, že Produkty a Služby poskytované Poskytovateľom nemôžu byť kvôli ich povahe vrátené, a preto nemôže odstúpiť od zmluvy, ale môže zmluvu rozviazať za podmienok uvedených v článku Ukončenie zmluvy, týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Poskytovanie Služby a Produktov

 • Užívateľ môže kúpiť prostredníctvom Portálu elektronický Obsah, Produkty vo formáte zvukového súboru najčastejšie formátu .mp3.
 • Užívateľ si môže kúpený elektronický Obsah, Produkty kedykoľvek stiahnuť a uložiť ich na ľubovoľné pamäťové médium, mobilné zariadenie alebo počítač a používať ich len na svoju osobnú potrebu v súlade s Užívateľskou licenciou.
 • Užívateľ súhlasí s podmienkou, že na úspešné použitie Produktu je nevyhnutná existencia konkrétnej konfigurácie softvéru a hardvéru. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nemožnosť stiahnutia alebo použitia Produktu spôsobeného nedostatočným technickým, hardvérovým a softvérovým vybavením na strane Užívateľa.
 • Užívateľ si je vedomí a súhlasí so skutočnosťou, že stiahnutie audioknihy je možné ihneď bez zbytočného odkladu, keď Poskytovateľ dostane informácie o pozitívnom vykonaní platobnej transakcie od poskytovateľa platobného systému, prípadne ak bude platba realizovaná prostredníctvom bankového prevodu, pripísaním úhrady na účet Poskytovateľa, najneskôr však 48 hodín od pripísania čiastky za Produkty na účet poskytovateľa. V prípade problému so stiahnutím Produktov alebo iných skutočností nás informujte na e-mail: support@audiobooks.love. Vaša Žiadosť bude vybavená v čo najkratšom čase a o výsledku budete informovaní spätným e-mail-om, a to na registračnú e-mailovú adresu, prípadne aktualizovanú e-mailovú adresu Užívateľa.
 • Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Produktoch v Portáli Spoločnosti sú len ilustračné a nevypovedajú o skutočnom Produkte.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Produkt je nehmotný, digitálny výrobok.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Produkt nemusí byť doslovným prevedením literárneho textu do zvukovej podoby. Za odlišnosti oproti literárneho textu, z ktorého Produkt vychádza, nenesie Spoločnosť akúkoľvek zodpovednosť.
 • Služby Spoločnosti sú prevádzkované spoločnosťou FIRST CLASS HOLDING s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko, IČO: 46 056 831, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54311/L (ďalej len “AudioBooks.Love” alebo aj „Spoločnosť“).

 

Realizovanie Objednávky a Nákup Produktov

 • Užívateľ objednáva Produkty cez Portál Spoločnosti. Po odoslaní objednávky s povinnosťou platby je Užívateľ presmerovaný na platobné rozhranie poskytovateľa platobného systému, kde vyberie jednu z možností ponúkaných platobných metód a potvrdí vybratý spôsob platby. Výnimka je len v prípaďe ak bude platba realizovaná prostredníctvom bankového prevodu, Užívateľ samostatne realizuje platbu prostredníctvom bankového prevodu bez presmerovania na platobné rozhranie. Platbu si môžete uľahčiť pomocou vygenerovaného QR kódu.
 • Užívateľ môže využiť viac ako 50 spôsobov platby: bezhotovostná platba platobnou kartou, Apple Pay, On-line bankový prevod elektronického bankovníctva (TatraPay, CardPay, SporoPay, VÚB Platby, …).
 • Pri bezhotovostnej platbe prostredníctvom bankového prevodu je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Spoločnosťou, vo väčšine prípadov je variabilný symbol číslo objednávky.
 • Pokiaľ niektorý z vybratých spôsobov platby obsahuje informáciu o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný niesť v plnom rozsahu tieto náklady na prevedenie takejto platby na svoj účet. Všetky informácie tohoto charakteru sú uvedené v platobnom rozhraní poskytovateľa platobného systému pri realizácii každej platby.
 • Užívateľ zrealizuje platbu za objednané Produkty na účet Poskytovateľa v prípade bezhotovostného prevodu alebo prostredníctvom platobného systému najneskôr do 48 hodín od doby, kedy bola objednávka doručená Poskytovateľovi. V prípade, že nebude v uvedenej lehote pripísaná úhrada na účet Poskytovateľa, objednávka bude Poskytovateľom považovaná za zrušenú, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.
 • Objednané Produkty budú Užívateľovi k dispozícii na užívanie v jeho Užívateľskom účte až po úspešnom dokončení platby. Úspešné dokončenie platby je automaticky oznámené Portálu poskytovateľom platobného systému. Až do úspešného potvrdenia platby nemá Užívateľ právo k užívaniu a stiahnutiu Produktov z Portálu Spoločnosti.
 • Užívateľovi je po dokončení objednávky odoslané potvrdenie na registračnú e-mailovú adresu, prípadne aktualizovanú e-mailovú adresu Užívateľa, ktoré informuje užívateľa o prijatí objednávky. Objednávka je vybavená, bez zbytočného odkladu keď Predávajúci obdrží informáciu o správnom vykonaní platobnej transakcie od poskytovateľa platobného systému alebo v prípade bezhotovostného prevodu potvrdením úspešného pripísania platby na účet Predávajúceho o čom je tiež Užívateľ informovaný prostredníctvom e-mail-u, a to na registračnú e-mailovú adresu, prípadne aktualizovanú e-mailovú adresu Užívateľa.
 • Daňový doklad za zakúpené Produkty je Užívateľovi prístupný v jeho Užívateľskom účte v elektronickej podobe. Ak doklad v Užívateľskom účte chýba, prosím informuje nás to tejto skutočnosti čo najskôr e-mailom na adresu support@audiobooks.love .
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim, ktorej je potvrdené úspešné doručenie spätným e-mail-om od Predávajúceho.
 • Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu, a to najmä v prípade, ak Užívateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky. Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu v tomto prípade aj ak bolo potvrdené úspešné doručenie objednávky spätným e-mail-om od Predávajúceho, nakoľko toto potvrdenie prebieha automaticky.

Práva z chybného plnenia, reklamácia, výmena Produktu alebo refundácia

 • Práva a povinnosti zmluvných strán za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 619 a nasledujúcim zákonom č. 40/1964 Zb. (Zodpovednosť za vady predanej veci), Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 • Vzhľadom na to, že Produkt je nehmotný digitálny výrobok, nemôže Predávajúci refundovať platbu na základe nespokojnosti s jeho prevedením alebo obsahom. Ku každému Produktu poskytuje Predávajúci na Portáli v čo najväčšej možnej miere zdarma jeho popis a reálnu ukážku. Doplnenie predmetných informácií o Produkte si môže Užívateľ podľa osobnej požiadavky vyžiadať zdarma pred uskutočnením platby prostredníctvom požiadavky zaslanej na e-mailovú adresu support@audiobooks.love .
 • Všetky platobné transakcie sú konečné a Predávajúci neposkytuje výmenu Produktu. Užívateľ alebo Kupujúci je zodpovedný za uznanie týchto podmienok pred uskutočnením platby za Produkt.
 • Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Produkt pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci Produkt prevzal:
  • má Produkt vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Produktu a na základe reklamy nimi vykonávanej;
  • sa Produkt hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa Produkt tohto druhu obvykle používa;
  • Produkt zodpovedá kvalite alebo vykonaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
  • Produkt v zodpovedajúcom množstve;
  • Produkt vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Za Obsah jednotlivých Produktov ponúkaných na Portali Love zodpovedajú priamo ich poskytovatelia. Ak nie je u daného Produktu uvedené inak, je poskytovateľom Produktov ponúkaných na Portali AudioBooks.Love Spoločnosť FIRST CLASS HOLDING s.r.o..
 • Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci v súlade s ustanovením § 619 a nasledujúcim zákonom č. 40/1964 Zb. (Zodpovednosť za vady predanej veci), Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení u poskytovateľa Produktu alebo Predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného Produktu, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania, či v prípade reklamácie uplatnenej voči Predávajúcemu zaslaním reklamácie na adresu elektronickej pošty Predávajúceho na e-mail: support@audiobooks.love, e-mail musí obsahovať číslo objednávky (variabilný symbol), kontaktné údaje Kupujúceho, úplný názov Produktu, ktorého sa reklamácia týka, popis zistených závad a jej prejavov, a požiadavku Kupujúceho akú predstavu má o spôsobe vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u poskytovateľa Produktu alebo Predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Predávajúci reklamáciu v čo najkratšom možnom čase posúdi, najneskôr však do 30 dní od jej obdržania. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Za predmetný písomný doklad sa považuje aj zaslanie e-mailovej správy.
 • Spoločnosť v čo najväčšej miere využíva možnosti mimosúdneho riešenia sťažností Užívateľov. V prípade sťažností sa Užívateľ môže bezplatne obrátiť na oprávneného pracovníka Spoločnosti prostredníctvom e-mailovej adresy office@audiobooks.love . So sťažnosťou je možné obrátiť sa aj na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Vernostný program AudioBooks.Love FAMILY (RODINA milovníkov audiokníh)

 • FAMILY milovníkov audiokníh (ďalej len “FAMILY”) je zvýhodnená forma nákupov Užívateľov Portálu Spoločnosti, prostredníctvom zapojenia sa Užívateľa do získavania vernostných bodov. Vernostné body sú odmena pre Užívateľa Portálu za jeho aktivitu na Portali (ďalej len “ Vernostné body”). Členom FAMILY sa stáva Užívateľ po potvrdenej aktivácii Užívateľského účtu a súčasne zaplatením mesačnej ceny za členstvo v FAMILY na účet Spoločnosti. Aktivácia Užívateľského účtu je potvrdená overením registračného e-mailu.
 • Aktivácia členstva v FAMILY aj ročné členstvo je až do odvolania BEZPLATNÉ. Ostatné vernostné programy členstva sú týmto nedotknuté, sú platené podľa zverejnených podmienok na Portáli.
 • Pri aktivácii členstva v FAMILY Užívateľ akceptuje záväzok platenia pravidelnej mesačnej ceny (platby) za členstvo v FAMILY na účet Spoločnosti, za ktorú získava aktiváciu prideľovania Vernostných bodov na svoj Užívateľský účet. Táto platba sa vykonáva automaticky vždy v rovnaký deň mesiaca, kedy bolo členstvo v FAMILY aktivované. Vernostné body sú prideľované na základe aktivity Užívateľa vo svojom Užívateľskom účte po prihlásení, na ktorý sa vzťahuje prideľovanie vernostných bodov. Vernostné body sú určené k zníženiu ceny nákupu Produktov, až do výšky 100% zľavy z ceny, to je podľa počtu manuálne započítaných vernostných bodov pri nákupe Produktov, na Portáli Spoločnosti.
 • Zvýhodnenú cenu člen FAMILY získa manuálnym započítaním Vernostných bodov na základe vlastnej iniciatívy, pri nákupe Produktov.
 • Podmienka na získanie akýchkoľvek Vernostných bodov za nákup, je nákup v celkovej sume minimálne 125CZK alebo 5€ (ak nakupuje Užívateľ v Euro). Zjednodušene napísané, vždy keď Užívateľ nakúpi aspoň za 125CZK alebo 5€, získa za takýto nákup Vernostné body. Pokiaľ je celková suma nákupu menšia ako 125CZK alebo 5€, Užívateľ môže, ale nemusí za tento nákup získať Vernostné body. Nemá právo na získanie Vernostných bodov za tento nákup, ale v prípade, že takúto možnosť (obmedzenia získania Vernostných bodov) softvérové vybavenie a technické možnosti Portálu neumožňujú, Užívateľ za tento nákup Vernostné body získa.
 • Podmienka na uplatnenie Vernostných bodov je, že množstvo nazbieraných Vernostných bodov musí byť minimálne vo výške 200 Vernostných bodov. Zjednodušene napísané, vždy keď Užívateľ nazbiera aspoň minimálne 200 vernostných bodov, môže si ich premeniť na zľavu z celého nákupu. Pokiaľ má Užívateľ nazbieraných 199 vernostných bodov a menej, nemá právo si uplatniť tieto Vernostné body pri nákupe.
 • Platnosť získaných Vernostných bodov je počas aktívneho členstva v FAMILY a ich exspirácia nastane po uplynutí 12 mesiacov od ich získania. Po uplynutí tejto doby alebo skončenia členstva Vernostné body Užívateľovi prepadnú bez akejkoľvek finančnej náhrady. Dobu platnosti Vernostných bodov nie je možné predĺžiť. Užívateľ môže Vernostné body vymeniť za Produkty iba v dobe ich platnosti. O blížiacej exspirácii, skončení doby platnosti Vernostných bodov je Užívateľ v dostatočnom predstihu informovaný e-mailom. Na zaslanie týchto e-mailov sa nevzťahuje žiadosť o nezasielanie informačných ponúk.
 • Použitie Vernostných bodov platí na 99% Produktov z ponuky Portálu Spoločnosti.
 • Člen FAMILY získava Vernostné body najmä, ale nie výlučne za tejto aktivity:
  • nákup produktov;
  • jednorazove za registráciu účtu po prvom nákupe;
  • doporučenie a prvý nákup doporučeného Užívateľa;
  • recenzia audioknihy podľa pravidiel Poskytovateľa;
  • mimoriadne aktivity podľa sezónnosti – uvedené na hlavnej stránke Portálu Spoločnosti.
  • Člen FAMILY získava okrem Vernostných bodov aj ďalšie členské výhody, ktorými sú:
   • telefonická (Pon-Pia) a e-mailová podpora až 7 dní v týždni.

 

Ceny a platobné podmienky

 • Cena Produktu je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a tiež v Zmluve. V prípade rozdielu medzi Cenou uvedenou pri názve Produktu v rámci E-shopu a Cenou toho istého Produktu, ktorá je uvedená v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá je vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu Produktu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo (doprava nie je potrebná pri zakúpení elektronického Obsahu/Produktu).
 • Všetky ceny uvedené v E-shop-e Spoločnosti sú konečné, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
 • Vplyvom technickej chyby v E-shop-e Spoločnosti môže dôjsť k zobrazeniu celkovej predajnej ceny pri Produktoch, ktorých výška výrazne nezodpovedá obvyklej cene za takýto Produkt na trhu. V takomto prípade Spoločnosť nemá povinnosť dodať predmetný Produkt za zobrazenú cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú celkovú predajnú cenu daného Produktu a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Produkt za skutočnú celkovú predajnú cenu príjme alebo nie.
 • Súčasťou predajnej ceny za Produkty nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením predajnej ceny za Produkty. Takéto náklady sú výhradne náklady Užívateľa.
 • Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Produktu. Zľavy z ceny Produktu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

 

Zakúpené Produkty a Obsah

 • Zakúpením Produktov alebo Služieb získava Užívateľ disponibilné právo k Produktom alebo Službám a je povinný používať ich v súlade s Užívateľskou licenciou;
 • Všetky zakúpené Produkty sú v okamihu predaja označené unikátnym podpisom tak, aby boli kedykoľvek identifikované s Užívateľom, ktorý tieto produkty zakúpil. Užívateľ s takým označením vyslovene súhlasí a je si vedomý dôsledkov takého označenia. Užívateľ zároveň súhlasí, že nebude robiť žiadne úpravy alebo pokusy odstrániť z Produktu predmetné označenie. Akýkoľvek zásah či len obyčajný pokus o zásah do uvedených alebo podobných spôsobov ochrany je považovaný v súlade s platnými právnymi predpismi za porušenie zákona zo strany Užívateľa a Poskytovateľ použije všetky dostupné právne prostriedky na vyvodenie dôsledkov z takéhoto konania;
 • Užívateľ je oprávnený pri využívaní služieb Poskytovateľa postupovať len dohodnutým spôsobom, a to najmä tak, aby nedochádzalo k zásahom do programového vybavenia Poskytovateľa, aby nebolo zasahované do práv ostatných Užívateľov, ako aj do práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa na Produkty, Služby, webové stránky a webové rozhranie. Nedovoleným konaním zo strany Užívateľa je najmä používanie návodov, postupov, mechanizmov či programov, ktoré by mohli alebo len mali povahu ovplyvniť existenciu a fungovanie Portálu Poskytovateľa Služby. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky;
 • Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky;
 • Užívateľ nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať alebo inak sprístupniť Produkty ani Služby tretím stranám. Užívateľ tiež nesmie upravovať alebo používať Produkt alebo Službu takým spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s rozsahom jeho poskytnutých práv. V prípade zistenia porušení týchto práv bude Spoločnosť nútená vypovedať s okamžitou platnosťou všetky uzavreté zmluvy s Užívateľom a voči Užívateľovi spustiť právne konanie a ďalej postupovať všetkými zákonom danými prostriedkami;
 • Celý obsah Portálu Spoločnosti (ďalej len “Obsah”) je chránený medzinárodným licenčným a autorským právom a právami o ochrane značky. Majiteľom práv je Spoločnosť a licenčníci, to sú tretie strany poskytujúce Produkty, ku ktorým vlastnia predmetné licencie;
 • Užívateľ je povinný zabezpečiť a dbať na to, aby žiadne iné nepovolané osoby nemali prístup k Produktom ani Službe tak, že by Produkty alebo Služby mohli reprodukovať, distribuovať alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným s rozsahom udelených práv. Po obdŕžaní informácie o takejto skutočnosti je nútený a môže Poskytovateľ podať trestné oznámenie za porušenie autorských práv;
 • Celý Užívateľom pridaný Obsah na Portál Spoločnosti (napr. recenzie, komentáre, hodnotenia a iné …) sa stávajú Obsahom Spoločnosti. Spoločnosť má právo takýto Obsah ako celok či jeho časť ďalej uverejňovať a používať za účelom reklamy. Spoločnosť má aj právo takýto Obsah ako celok či jeho časť neuverejniť alebo celkom odmietnuť. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo na posudzovanie vhodnosti a relevantnosti užívateľsky pridaného Obsahu pre účely fungovania Portálu ako aj pre jeho Užívateľov a tretích strán.

 

Podmienky použitia Darčekového poukazu AudioBooks.Love

 • Užívateľ Portálu môže prostredníctvom Portálu kúpiť a poslať na ľubovoľnú aktívnu e-mailovú adresu Darčekový poukaz. Zaslanie Darčekového poukazu na ľubovoľnú aktívnu e-mailovú adresu je možné aj naplánovať na deň a čas v budúcnosti, v tomto prípade Portál automaticky pošle e-mail až v tomto požadovanom dni a čase v budúcnosti (napr. v dni narodenín, sviatku alebo oslavy);
 • Ak je obdarovaný existujúci Užívateľ Portálu, Darčekový poukaz je automaticky v deň odoslania zaradený aj do jeho Užívateľského účtu a Portál odošle automaticky Užívateľovi e-mail s informáciou o prijatom Darčekovom poukaze;
 • Ak obdarovaný nie je existujúci Užívateľ Portálu, Portál automaticky odošle na aktívnu e-mailovú adresu zadanú pri nákupe Darčekového poukazu v požadovanom dni a čase e-mail s informáciou o čakajúcom Darčekovom poukaze. Obdarovaný sa musí registrovať v Portáli na prijatie a využitie Darčekového poukazu;
 • Darčekový poukaz je možné jednorazovo použiť na nákup Produktov na Portáli Spoločnosti (http://www.AudioBooks.Love) do dátumu uvedeného ako platnosť poukazu „Platí do“;
 • Kód uvedený na Darčekovom poukaze je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do časti „Darčekový poukaz” do kolónky “Zadajte číslo Darčekového poukazu” alebo kliknúť na Darčekový poukaz, ktorý sa zobrazí v košíku (ak je obdarovaný Užívateľ prihlásený vo svojom Užívateľskom účte). Po prihlásení na Portáli Spoločnosti sú všetky platné Darčekové poukazy zobrazené v profile užívateľa a automaticky aj v košíku, kde je možné ich manuálne použiť. Úspešné použitie Darčekového poukazu si môže Užívateľ Portálu overiť v sumáre košíka, kde je suma výšky zľavy Darčekového poukazu uplatnená. Užívateľ Portálu je po akceptovaní použitia Darčekového poukazu tiež informovaný správou: „Kód Darčekového poukazu bol úspešne použitý“;
 • Hodnota Darčekového poukazu je uvedená na každom poukaze ako suma vrátane DPH;
 • Ak je celková suma nákupu vyššia ako hodnota Darčekového poukazu, zákazník doplatí iba zvyšok sumy;
 • Ak je celková suma nákupu nižšia ako hodnota Darčekového poukazu, zvyšok hodnoty poukazu bez náhrady prepadáva (poukaz je možné použiť len jednorázovo, to znamená iba jeden krát v jednej objednávke);
 • Ak nie je uvedené inak, Darčekový poukaz je možné použiť iba na kúpu Produktov, nevzťahuje sa na služby, vernostné programy a prípadné iné poplatky;
 • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jeden Darčekový poukaz;
 • Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť;
 • Refundácia za Darčekový poukaz nie je možná ani na strane kupujúceho Užívateľa ani na strane obdarovaného;
 • V prípade vrátenia Produktov uhradeného Darčekovým poukazom, je suma týchto Produktov vrátená prostredníctvom nového Darčekového poukazu v hodnote vrátených Produktov;
 • Užívateľ Portálu môže zakúpiť ľubovoľné množstvo aj rovnakých Darčekových poukazov. Každý z týchto Darčekových poukazov môže byť zaslaných individuálne v konkrétny deň a čas v budúcnosti, na individuálne aktívne e-mailové adresy;
 • Odoslaný Darčekový poukaz Užívateľom Portálu nemôže byť následne darovaný aj keď bol zakúpený pôvodne ako Darček;
 • Prijatím Darčekového poukazu na strane obdarovaného stráca Užívateľ akékoľvek dispozičné právo k zaslanému Darčekovému poukazu;
 • Darovanie, zakúpenie a odoslanie Darčekového poukazu nemôže byť zrušené, nie je to možné;
 • Obdarovaný existujúci Užívateľ Portálu nemá možnosť zrušiť či odmietnuť Darčekový poukaz;
 • Obdarovaný, ktorý nie je registrovaný Užívateľ Portálu nemusí Darček prevziať, nemusí sa stať Užívateľom Portálu.

 

Kolekcie

 • Niektoré Produkty môžete na Portáli Spoločnosti kúpiť v kolekciách, ktorých cena je zvyčajne výhodnejšia, ako keby ste jednotlivé Produkty kupovali samostatne. Kolekcie sú zložené z dvoch alebo viacerých Produktov. Všetky Produkty z kolekcie Vám budú dodané spolu.
 • Vo Vašom Užívateľskom účte na Portáli Spoločnosti budú tieto Produkty zaradené do knižnice jednotlivo a rovnako budú uvedené aj na Vašej objednávke a faktúre. Produkty, ktoré sú súčasťou kolekcie, však nie je možné jednotlivo zrušiť z objednávky, rozdeliť objednávku, vrátiť alebo uplatniť na ne dodatočnú zľavu.

 

Zodpovednosť

 • Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené na internetových stránkach, ktoré môžu byť dostupné cez Portál Spoločnosti, alebo naopak môžu viesť Užívateľa linkom na Internetovú stránku Spoločnosti. Iné stránky ako Internetová stránka Spoločnosti nie sú pod správou a vplyvom Spoločnosti, a preto nemá Spoločnosť žiadnu kontrolu nad ich obsahom alebo prevádzkou. Spoločnosť tiež neprijíma zodpovednosť za obsah a použitie internetových stránok, ktoré môžu smerovať na Internetovú stránku Spoločnosti.
 • Spoločnosť nie je zodpovedná za škody spôsobené Užívateľom alebo tretím osobám v prípade výpadku alebo prerušenia poskytovaných Služieb.
 • Spoločnosť nie je zodpovedná za náhodné, nepriame alebo konzekvetné škody spôsobené výpadkom, prerušením alebo nemožnosti použitia Služieb voči Užívateľom alebo tretím stranám.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo Službu bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľom dočasne obmedziť alebo úplne zneprístupniť z dôvodu údržby, opravy alebo modernizácie.
 • Spoločnosť nezodpovedá za poruchy spôsobené Užívateľom tretími stranami, napríklad poskytovateľovi internetových a telekomunikačných služieb alebo elektriny. Do tejto kategórie spadajú tiež poruchy spôsobené chybnou konfiguráciou na strane Užívateľa, počítačovými vírusmi a ďalším podobným softvérom, poprípade hackingom alebo obmedzeniami na ktoré Spoločnosť nemá žiadny vplyv.
 • Spoločnosť nie je zodpovedná za škody spôsobené zneužitím osobných údajov Užívateľa, pokiaľ k ich strate alebo úniku došlo na strane Užívateľa.
 • Produkty predstavujú komerčné ponuky tretích strán. Predávajúci nenesie zodpovednosť za Obsah takýchto ponúk ani za ich zmeny. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Predávajúci nezodpovedá za plnenie poskytovateľov Produktov na základe využitia ich ponuky Užívateľom, ani za škodu vzniknutú Užívateľovi v tejto súvislosti. Predávajúci nezodpovedá za správnosť informácií o Produkte, ani za ich prípadnú neúplnosť, nepresnosť, nepravdivosť.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady či nesprávnosti na Portáli Love vzniknuté v dôsledku zásahov tretích strán, či jej Obsahu alebo v dôsledku použitia tejto Webovej stránky v rozpore s týmito podmienkami. Predávajúci ďalej nezodpovedá za funkčnosť dátovej siete Užívateľa, verejné dátové siete, funkčnosť hardvérového vybavenia Užívateľa, za stav programového vybavenia Užívateľa či za prípadné zásahy tretích osôb do programového vybavenia Užívateľa.

 

Podpora

 • Spoločnosť sa snaží odpovedať na akýkoľvek otázky zaslané Užívateľom Portálu na e-mailovú adresu support@audiobooks.lovev pracovné dni do 24 hodin od jeho zaslania. Členom FAMILY milovníkov audiokníh je elektronická podpora poskytovaná prednostne 7 dní v týždni.
 • Spoločnosť poskytuje technickú podporu len svojim Užívateľom Portálu. Z tohoto dôvodu je žiadúce, aby každý Užívateľ Portálu posielal správy zo svojej aktívnej e-mailovej adresy na ktorú má Užívateľský účet registrovaný.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť podporu v prípade zistenia, že Užívateľ Portálu zneužíva alebo akokoľvek poškodzuje Portál a dobré meno Spoločnosti. V tom prípade si Spoločnosť vyhradzuje aj právo zrušiť Užívateľský účet takéhoto Užívateľa.

 

Ukončenie zmluvy

 • Užívateľ, ktorý sa zaregistroval na Portali Love kde odsúhlasil tieto Obchodné podmienky, prehlasuje, že si je vedomý toho, že Produkty a Služby poskytované Poskytovateľom nemôžu byť kvôli ich povahe vrátené, a preto nemôže odstúpiť od zmluvy, ale môže zmluvu rozviazať za nasledujúcich podmienok.
 • Užívateľ môže ukončiť zmluvný vzťah so Spoločnosťou zaslaním žiadosti o zrušenie zmluvy na e-mailovú adresu support@audiobooks.love. Spoločnosť následne pristúpi k zrušeniu poskytovaných Služieb s okamžitou platnosťou bez možnosti spätnej refundácie. Zrušením Služieb zaniká Užívateľovi možnosť prístupu do Portálu Spoločnosti, teda aj prístupu k Užívateľskému účtu so všetkými jeho možnosťami vrátane možnosti prehrávania (Streaming) a stiahnutia (download) zakúpených Produktov.
 • Spoločnosť môže pristúpiť k vypovedaniu zmluvy s Užívateľom Portálu v prípade, ak Používateľ použije svoj Užívateľský účet v rozpore s podmienkami alebo s licenciou užívateľa, využije alebo sa pokúsi využívať Produkty alebo Služby Poskytovateľa v rozpore s ich účelom, prenikne alebo sa pokúsi preniknúť na servery Služby webových stránok Love, v prípade nedodržiavania Obchodných podmienok alebo v prípade zistenia, že sa Užívateľ Portálu pokúša získať prístup k Produktom a Službám Spoločnosti nedovoleným alebo nezákonným spôsobom.
 • V prípade zistenia, že sa Užívateľ Portálu pokúša používať alebo používa Služby v rozpore s Podmienkami, si Spoločnosť vyhradzuje právo na zablokovanie Užívateľského účtu Užívateľa až do doby vyjasnenia podstaty problému. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zrušenie účtu Užívateľa Portálu v prípade nespolupráce zo strany Užívateľa Portálu, pri vyšetrovaní takéhoto problému. Dôsledkom ukončenia zmluvy je zrušenie účtu Užívateľa Portálu, teda prístupu Užívateľa k Užívateľského účtu na Portáli.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo nepovoliť opätovné založenie nového Užívateľského účtu Užívateľovi, ktorému bol účet v minulosti zrušený.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť účet Užívateľa v prípade zistenia, že Užívateľ ponúkol podvodné údaje o svojej totožnosti. V takomto prípade stráca Užívateľ akékoľvek práva k zakúpeným Produktom.

 

Autorské práva a licenčné ustanovenia

 • Predávajúci poskytuje Užívateľovi Portálu nevýhradnú licenciu na osobné použitie Portálu Love a Obsahu umiestneného Spoločnosťou AudioBooks.Love na Portáli AudioBooks.Love, a to iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne a obvyklé užívanie Portálu AudioBooks.Love podľa týchto podmienok. Užívateľ Portálu nie je oprávnený poskytnúť podlicenciu tretej osobe.
 • Užívateľ Portálu je oprávnený na použitie Produktov a Služieb ponúkaných na Portáli Love v rozsahu, aký je stanovený poskytovateľom daného Produktu. Užívateľ Portálu najmä nie je oprávnený Obsah Portálu AudioBooks.Love akokoľvek meniť, upravovať, kopírovať, rozmnožovať, distribuovať či upravovať, inak rozmnožovať či verejne šíriť, ani využívať na komerčné účely.
 • Používanie Obsahu chráneného autorskými právami môže byť obmedzené prostredníctvom technologických prostriedkov zamedzujúcich neoprávnenému nakladaniu s predmetným Obsahom, ktoré Užívateľ Portálu nie je oprávnený akokoľvek znehodnocovať či odstraňovať.

 

Ochrana osobných údajov

 • Poskytovateľ AudioBooks.Love plne rešpektuje súkromie svojich Užívateľov Portálu, preto sú všetky informácie chránené pred zneužitím a nie sú zdieľané s inými subjektmi. Viac, Zásady spracovania osobných údajov na Portáli AudioBooks.Love;
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Užívateľ Portálu povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je užívateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Tieto údaje sú e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefón, fakturačná adresa;
 • Užívateľ súhlasí, že akceptáciou týchto obchodných podmienok vyjadruje zároveň vyslovene súhlas, na to aby poskytnuté osobné údaje boli Poskytovateľom spracovávané a uchovávané v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom plnenia predmetu zmluvy. Užívateľ má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním;
 • Užívateľ Portálu rovnako udeľuje spoločnosti FIRST CLASS HOLDING s.r.o., súhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 zákona č. 480/2004 Zb.;
 • Užívateľ Portálu súhlasí, aby Poskytovateľ spracovával osobné údaje sám, prípadne poveril spracovaním tretiu osobu spracovateľa. FIRST CLASS HOLDING s.r.o. pri spracovaní osobných údajov vynaloží všetko úsilie, aby čo najlepšie ochránila osobné údaje všetkých užívateľov. Na tento účel sú využité postupy a bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými ustanoveniami slovenského práva. Osobné údaje budú spracované za účelom naplnenia zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom;
 • FIRST CLASS HOLDING s.r.o. neodovzdá tretím stranám žiadne údaje používateľov. Ak uzná za vhodné odovzdá, ale len súhrn štatistík zostavených na základe informácií môže byť poskytnutý tretím osobám. Ten nebude obsahovať žiadne osobné údaje;
 • Užívateľ Portálu môže súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomným oznámením, elektronicky na support@AudioBooks.Love. Vzhľadom na to, že bez možnosti spracovania osobných údajov Užívateľa Portálu nemá poskytovateľ možnosť riadne zaistiť poskytovanie služieb v zmysle týchto podmienok, súhlasí Užívateľ Portálu, že v prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov je Poskytovateľ oprávnený zrušiť Užívateľský účet Užívateľa Portálu a registráciu na webových stránkach;
 • Partnerom webových stránok Portálu https://www.AudioBooks.Love zaisťujúcim on-line platby je platobná brána ComGate Payments, a.s.. Bezpečnostné riešenia platobnej služby Comgate zodpovedajú najvyšším štandardom a zaručujú maximálnu ochranu samotnej transakcie aj osobných údajov. Spoločnosť podlieha výhradne českej legislatíve a plnej regulácii zo strany ČNB a Ministerstva financií Českej republiky ako inštitúcia elektronických peňazí. Poskytovateľ nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.
 • V priebehu prehliadania webových stránok https://www.AudioBooks.Love budú vo Vašom počítači uložené reklamné cookies, aby sme mohli porozumieť Vašim potrebám. Náš zobrazovací reklamný partner nám následne umožní využívať presmerovacie reklamy spoločnosti FIRST CLASS HOLDING s.r.o. na stránkach, ktoré ste už v minulosti navštívili. Techniky, ktoré využíva náš reklamný partner, nezbierajú ani nezhromažďujú žiadne osobné informácie ani kontaktné údaje, ako napríklad Vaše meno, e-mail alebo doručovaciu adresu ani telefón.

 

Záverečné ustanovenia

 • Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Obchodné podmienky vstupujú do platnosti svojim zverejnením na Internetovej stránke Spoločnosti, Portáli Spoločnosti (http://www.AudioBooks.Love). Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 • Užívateľ Portálu je zodpovedný za pravidelnú kontrolu Obchodných podmienok a za uistenie sa o ich stálej akceptácii.
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 • V rámci Portálu Love môže byť zobrazovaný Obsah, ktorý nie je určený osobám mladším ako 18 rokov alebo môže byť konkrétnym Užívateľom Portálu vnímaný ako neslušný či nevhodný. Užívateľ Portálu je s týmto oboznámený. Obsah určený iba pre osoby staršie ako 18 rokov je oprávnený zobrazovať a nakupovať iba Užívateľ Portálu starší ako 18 rokov.
 • Užívateľ Portálu nesmie Portál Love využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných spoločnosťou AudioBooks.Love alebo tretími stranami. Užívateľ Portálu nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek rozmnoženiny diela (ani pre osobnú potrebu), akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Portálu AudioBooks.Love, ktoré nie sú alebo neboli verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Portálom AudioBooks.Love v súlade s týmito podmienkami.
 • Užívateľ Portálu sa zaväzuje, že nebude robiť žiadne úkony, ktoré by boli na ujmu Spoločnosti Love či tretích strán a ktoré by viedli k porušeniu platných právnych predpisov; rovnako tak nebude robiť žiadne úkony, ktoré by porušovali práva akejkoľvek tretej strany (napr. autorské práva, copyright, ochrannú známku, osobnostné práva atď.).
 • Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 • Prípadné spory medzi Spoločnosťou a Užívateľom Portálu je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Užívateľ Portálu môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporu nájdete na stánkach SOI. Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, doporučuje Spoločnosť Užívateľovi Portálu najprv využiť Kontakt na Spoločnosť pre vyriešenie existujúcej situácie.
 • Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
 • Tieto Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.