Užívateľská licencia

Registráciou na internetovej stránke AudioBooks.Love (ďalej len „Portál“) uzatvára registrovaný užívateľ (nekomerčný subjekt / fyzická osoba) so spoločnosťou FIRST CLASS HOLDING s.r.o. (ďalej len „AudioBooks.Love“) zmluvu, v ktorej súhlasí s Obchodnými podmienkami, Užívateľskou licenciou a Zásadami ochrany osobných údajov.

Definície základných pojmov používaných v tejto Užívateľskej licencii sú zhodné s definíciami uvedenými v Obchodných podmienkach.

Celý obsah Portálu, všetky diela a Produkty, ktoré tvoria ponuku v rámci služby Poskytovateľa, sú chránené v súlade so Zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon”).

Kúpou diel a Produktov získa Užívateľ právo na ich reprodukciu, ukladanie, kopírovanie v rámci pamäťových médií, prenosných elektronických zariadení a počítačov, ktoré sú výlučne len v osobnom vlastníctve Užívateľa. Užívateľ má právo užívať všetky diela a Produkty zakúpené na Portáli spoločnosti AudioBooks.Love, ktoré tvoria ponuku v rámci služby Poskytovateľa, výlučne len pre svoju vlastnú osobnú potrebu.

Užívateľ nie je oprávnený požičiavať, zdieľať, ponúkať, predávať, distribuovať, prenajímať, licencovať, darovať, verejne poskytovať diela a Produkty tretím osobám alebo akýmkoľvek spôsobom komerčne využívať diela a Produkty určené len pre vlastnú osobnú potrebu.

Poskytovateľ vyhlasuje, že všetky diela a Produkty dostupné na Portáli obsahujú bezpečnostné prvky proti nedovolenému použitiu diel.

Poskytovateľ udeľuje licenciu bez časového alebo územného obmedzenia. Užívateľovi je pri nákupe do nahrávky vložený jedinečný identifikátor, transakčný vodoznak. Ide o nezvratný dôkaz, že užívateľ nahrávku získal legálne a že má výhradné právo na jej zálohovanie bez ohľadu na to, či bude nahrávku počúvať z počítača, pomocou MP3 prehrávača, mobilného telefónu alebo v podobe na audio CD.

Užívateľ nie je oprávnený odstrániť identifikátory vlastníctva, zasahovať do technického zabezpečenia diel a Produktov proti nelegálnemu šíreniu, manipulovať s bezpečnostnými identifikátormi diel a Produktov alebo diela a Produkty modifikovať, zasahovať do ich obsahu alebo ich inak meniť či snažiť sa o ich úpravu.

Každé dielo a Produkt stiahnutý zo služby Portálu Poskytovateľa je označené ako jedinečná kópia diela umiestnením identifikačných údajov Užívateľa do stiahnutého súboru. Každý Užívateľ, ktorý stiahol dielo a Produkt, súhlasí s týmto označením a tiež súhlasí s tým, že nevykoná žiadnu aktivitu týkajúcu sa zmeny alebo zrušenia takéhoto označenia diela. Predmetné označenie slúži Poskytovateľovi na identifikáciu konkrétneho Užívateľa, užívateľského účtu a konkrétnej transakcie v prípade porušenia licenčných podmienok.

Užívateľ je povinný zabrániť tomu, aby iné nepovolané osoby mali prístup k dielam tak, že by diela a Produkty mohli reprodukovať, distribuovať alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným s rozsahom udelených práv. Po zistení informácie o takejto situácii môže Poskytovateľ ihneď ukončiť zmluvu a realizovať ďalšie právne kroky v súlade s platným právnym poriadkom tak, aby zabránil nepovolaným osobám v nelegálnej činnosti.

Užívateľ je povinný ihneď bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o akomkoľvek porušení aj pokuse o porušenie autorských práv diel a Produktov v súlade s Autorským zákonom, o ktorom takúto vedomosť získal.

Táto Užívateľská licencia je platná a účinná od 01.06.2022